Πιστοποιητικά

Η εταιρεία μας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 9001/2015 το οποίο καθορίζει τους βασικούς κανόνες διαχείρισης. Στόχος ενός τέτοιου συστήματος είναι η μεγαλύτερη δυνατή επιβεβαίωση ότι οι υπηρεσίες που παρέχουμε θα ανταποκρίνονται κάθε στιγμή στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών μας.
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, η PROPECO είναι πιστοποιημένη δίνει ιδιαίτερη σημασία στην σχολαστική εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο και κινεί τους κατάλληλους μηχανισμούς μέσω της οργανωτικής δομής για την εφαρμογή διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, έτσι ώστε αυτό να ελέγχεται ως προς την αποτελεσματικότητά του και να βελτιώνεται εκεί όπου από τον έλεγχο διαπιστωθούν προβλήματα ή δυσλειτουργίες.

Ως επιβεβαίωση της συνεχούς προσπάθειας, η PROPECO διαθέτει Πιστοποίηση ISO 9001/2015 απο την QCERT HELLAS.
Επιπλέον η εταιρεία εφαρμόζει το ευρωπαικό πρότυπο CEPA Certified CEN standard [EN] 16636
Το πρότυπο αυτό δημιουργεί επίγνωση της αξίας που έχει ο κλάδος της διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών στην κοινωνία μέσω της διατήρησης της υγείας και της υγιεινής. Η πρωτοβουλία συμβάλλει στον έλεγχο της μη επαγγελματικής εφαρμογής και, συνεπώς, παρέχει σημαντική υποστήριξη για προϊόντα και εφαρμογές που είναι απαραίτητα για την προστασία του κοινού, των κτιρίων και των επιχειρήσεων, και τα οποια όμως πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις εγκρίσεις που φέρει κάθε ένα αυτά.
Το CEPA Certified είναι ένα σύστημα ελέγχου που ευθυγραμμίζεται με το πρότυπο CEN [EN] 16636, από το μη κερδοσκοπικό «ASBL», CEPA #TheGoodPestManager (βελγικός αριθμός μητρώου: 0504 890 245). Ο σκοπός της Πιστοποίησης CEPA είναι να λειτουργήσει ως εξειδικευμένο πρότυπο στο χώρο της διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και να εγγυηθεί την επαγγελματική εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών από πιστοποιημένους επαγγελματιες, αναζητώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα στη δημόσια υγεία και υγιεινή.
Την πιστοποιηση του προτύπου αυτού εγγυάται η TUV AUSTRIA HELLAS.